Data/Hora
06/03/23 - 08/03/23
09:00 - 17:00

Categories


Descripció

Inscripció aquí

06/03/22: 09:00h – 14:00h / 15:00h – 17:00h
08/03/23: 09:00h – 14:00h / 15:00h – 17:00h

  •  Marc legal RD 244/2019, RD 1699/2011 i RD 842/2002 (REBT). Tipus instal-lacions. Sol-licitud punt de connexió. Tràmits amb la distribuïdora. Autoconsum compartit. Compensació simplificada d’excedents. Càlcul i estimació. Legalització i inscripció de les instal-lacions. Registre administratiu d’autoconsum. Canal empresa. Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d’instal-lació. Injecció zero. UNE 217001. Normes tècniques particulars de les distribuïdores.
  • Fonaments tècnics de disseny i funcionament. Anàlisi del perfil de consum, monitoritzacions. Perfils de consum constants o estacionals. Diferents tipus de perfils de consum diaris. Les tarifes elèctriques i la discriminació horària. Tarifes 3.0. Exemples a partir de factures de clients. Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar (diferents mètodes de càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d’espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul d’ombres i solucions en la configuració. Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d’una instal-lació solar (mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, etc). Sistemes de muntatge i fixació. Manteniment i operació de les instal-lacions. Configuració de strings. Condicions de disseny.
  • Esquemes de les instal-lacions fotovoltaiques d’autoconsum. Esquema bàsic (amb i sense gestió d’excedents). Amb acumulació elèctrica. Bateries. Comparativa. Formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.
  • Càlcul i disseny d’instal-lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum. Valorització energètica. Softwares de càlcul. Dimensionament detallat d’una instal-lació d’autoconsum. Càlcul de la potència òptima segons factures o perfils de consum. Implantació dels mòduls sobre coberta. Onduladors. Centralitzats o descentralitzats. Configuració de strings. Cobertura solar vs rati d’autoconsum. Valorització de l’energia generada i dels excedents. Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió. Càlculs i dimensionat d’estructures. Software de càlcul (k2-systems).
  • Resolució d’exemples de càlcul i disseny amb fulles excel i softwares de configuració (SUNNY DESIGN, Ampere energy, SolarEdge design). Definir perfils de consum a partir de factures elèctriques o monitoritzacions. Importar consums horaris reals. Implantació en planta dels mòduls. Dibuix d’esquemes unifilars. Càlculs elèctrics. Informes, propostes.

Objectiu

El curs pretén donar una visió detallada i molt pràctica dels requisits de disseny de les instal-lacions d’energia solar fotovoltaica per autoconsum, arran de la publicació del RD 244/2019.
En finalitzar el curs, els participants hauran adquirit els coneixements i les eines necessàries per dur a la pràctica el disseny d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum de qualsevol potència, utilitzant diferents programes de càlcul i disseny, simuladors en 3D i fulls de càlcul.
El curs està dirigit a enginyers, tècnics i instal·ladors en general que vulguin realitzar projectes d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum.

Dirigit a

A tot el col·lectiu i persones interessades.

Professor

Joan Ramírez Guasch.

Ubicació

C/ Aribau 6-8, Lleida

Inscripció

Aforament: 20
Crèdits: 0
Hores: 14

Tarifes

Col·legiat: 150,00 €
No col·legiat: 185,00 €

Condicions de pagament i sol·licitud de bonificacions

Pagament mitjançant transferència:
1. L’import del curs s’haurà de fer efectiu, desprès d’haber realitzat la inscripció. No fer-ho comporta l’anul-lació de la inscripció i pèrdua de la plaça.
2. Les anul-lacions s’han de comunicar al departament de formació (cetill@enginyerslleida.cat) o telèfon 973232253. Les anul-lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans del inici del curs, comportaran la pèrdua del 50% del import, si és dins els últims 2 dies, o un cop iniciat el curs, la pèrdua serà del 100% del import.
3. El Col-legi es reserva el dret de modificar horaris, dates i continguts dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul-lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En el cas que el CETILL anul-li el curs, es retornarà l’import sencer del curs.
4. A nom de l’Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida.
5. Al compte ES28- 0081-0118-20-0001173925. Per l’import del preu estipulat per curs.
6. Indicant com a concepte: NOM DEL CURS i NOM i COGNOMS de l’alumne.

Curs Dimensionat i legalització d’instal·lacions d’autoconsum solar